chakanka

14 tekstów – auto­rem jest cha­kan­ka.

Wszys­cy zaczy­namy od marzeń. I w wielu przy­pad­kach jest tak - że na marze­niach kończymy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 lipca 2011, 22:47

Podzi­wiam miłość za to,że pot­ra­fi być zimną,wyar­fi­nowaną suką ,ale także wierną i od­daną kobietą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 13 lutego 2011, 19:39

Gdy dwa ka­mien­ne ser­ca się spot­kają ,
i zaczną ze sobą ob­co­wać - po ja­kimś czasie
po­jawi się praw­dzi­wy ogień.
Płomien­na miłość. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 stycznia 2011, 17:20

Wto­piłam się w in­ność jak krop­la deszczu uderzająca w kałużę. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 19 listopada 2010, 21:30

Do­piero gdy znaj­dziesz się na łożu śmierci,
uświado­misz so­bie jak bar­dzo owe łoże jest niewygodne. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 11 maja 2010, 20:12

Gdy two­je przy­gody nie uczą Ciebie nicze­go nowego,
z pew­nością two­je życie przypomina
naj­tańszy i naj­gor­szy z możli­wych filmów akcji. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 kwietnia 2010, 10:46

Im moc­niej życie kop­nie Cię w tyłek,
tym większy po­winien być uśmiech na twoich ustach.
Dlaczego?
Bo następnym ra­zem zro­bisz dosłow­nie wszystko,
by po­now­nie nie dos­tać równie moc­no jak os­tatnim razem. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 13 kwietnia 2010, 20:35

Ser­ca mogą być różne. Zaczy­nając od ład­nych i pięknych. I kończąc na tych po­nurych i brzyd­kich. Lecz i ta­kie brzyd­kie ser­ce , pot­rze­buje dru­giego serca.
A cho­ciażby na­wet do kochania.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 12 kwietnia 2010, 20:56

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 7 kwietnia 2010, 22:20

Życie to dziw­ka . Możesz mnie za to zwy­zywać , zniszczyć , ale..
Życie to nap­rawdę pros­ty­tut­ka.
A wiesz dlacze­go kochanie?
Bo kiedy życie Ci coś da­je , to zaw­sze mu­sisz czymś zapłacić.
I życie ma w du­pie to , czym zapłacisz.
Mu­sisz po pros­tu zapłacić. Niekiedy bar­dzo dużo. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 6 kwietnia 2010, 11:06

chakanka

chakanka

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Aktywność